logo
Privát Húsfeldolgozó Kft. - Kiszállítási területek
vEgye a hazait!

Adatkezelési nyilatkozat

Az adatkezelési tájékoztatás célja, hogy a Privát Húsfeldogozó Kft. (cégjegyzékszám: 14-09-300322, székhely: 7400, Kaposvár Izzó utca 2., a továbbiakban: "Társaság") az adatkezelés vonatkozásában az érintett előzetes tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének eleget tegyen és az érintettet az adatkezelés elveiről és jogi érvényesítésének lehetőségeiről tájékoztassa.


Az adatkezelési tájékoztató összeállítása során a Társaság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ekertv."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") rendelkezéseit vette alapul.


Az adatkezelés jogalapja az Ön, továbbiakban "Látogató" hozzájárulásán alapul, úgy, hogy az adatkezelés tekintetében a weboldal használatával, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a megadott adatait a szolgáltatásához rögzítse és kezelje, továbbá hogy a Társaság a megadott e-mail címre elektronikus hirdetést és ajánlatairól tájékoztatást küldjön.


1. Adatkezelési alapelvek

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

2. Az adatkezelés jogalapja

 1. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontján alapul, azaz a személyes adatok kezelésére az érintett hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján kerül sor.
 2. A Társaság személyes adatot nem hoz nyilvánosságra. Azonban a törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg
 3. A kötelező adatkezelés keretében kezelt személyes adatokat ? ha a törvény eltérően nem rendelkezik ? Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célból egyedi azonosításra alkalmas módon átveheti és a törvényben meghatározottak szerint kezelheti.

3. Az adatkezelés céja

 1. Az adatkezelés célja a Társaság által üzemeltetett weboldalon elérhető űrlapokkal (Árajánlatkérés, Vevőkapcsolati üzenet küldés, Karrier regisztráció), az azokat kitöltő érdeklődők minél teljesebb kiszolgálásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a jelen Tájékoztatás 4. pontjában található.
 2. A Társaság az érintett által megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel ? kizárólag az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 3. A Társaság az érintett által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az érintett az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag az érintett veszi igénybe a szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail használata során mindennemű felelősség kizárólag azt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4. A kezelt adatok köre

 1. A weboldal látogatása során a Társaság a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a következő látogatói adatokat: a látogatás időpontja, a látogató IP címe és a megtekintett oldal címe, az előzőleg látogatott oldal címe, a felhasználó böngészőjének típusa.
 2. Az Árajánlat kérés, Vevőkapcsolati üzenet űrlapok sikeres kitöltése és beküldése esetén a rögzítésre kerülő személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám, adatkezelési hozzájárulás elfogadása, regisztráció időpontja, a regisztrációt beküldő eszköz IP címe, a regisztrációt beküldő eszköz operációs rendszere és böngészője. Karrier regisztrációs űrlap esetén a rögzítésre kerülő személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám, önéletrajz dokumentum, adatkezelési hozzájárulás elfogadása, regisztráció időpontja, a regisztrációt beküldő eszköz IP címe, a regisztrációt beküldő eszköz operációs rendszere és böngészője.
 3. A Társaság, illetve külső szerverre mutató hivatkozás esetén a hivatkozás külső szolgáltatója a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

5. Az adatkezelés időtartama

 1. Az adatkezelés határozatlan ideig, az érintett önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig terjed kivéve amennyiben az adatok további kezelését vagy megőrzését jogszabály elő nem írja (pl. pénzügyi és számviteli szabályok a teljesített szolgáltatások esetén).
 2. A törlés időpontja az érintett törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap, kivéve amennyiben jogszabály a személyes adatok kezelésére vagy megőrzésére hosszabb időt nem ír elő, amely utóbbi esetben a törlés időpontja a jogszabály által megkívánt időtartamot követő nap.
 3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal ? a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével ? össze nem kapcsolhatók. Ha az érintett a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, úgy ezt követően a technikai adatokból az érintett személye nem lesz beazonosítható.
 4. A jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a bűncselekmény elkövetése esetén, illetve rendszer elleni támadás esetén a Társaság jogosult az érintett regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 1. Az adatokat elsődlegesen a Társaság, illetve a Társaság munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
 2. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a szolgáltatás teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Társaság adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. A Társaság az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
 3. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 4. A Társaság bizonyos esetekben ? hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt, a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, a Társaság igényérvényesítése, stb. ? esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az érintett elérhető adatait.
 5. A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy hatósági megkeresés (pl. felszólítás, határozat, végzés, stb.) kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem tehető felelőssé.
 6. Minden olyan esetről, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, az érintettet haladéktalanul tájékoztatjuk és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk az érintett számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 7. A Társaság az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet igény szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

7. Adatbiztonság

 1. A Társaság az adatkezelési műveleteket úgy tervezni meg és hajtja végre, hogy az az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintett magánszférájának védelmét.
 2. A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 3. A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel megvédi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

8. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

 1. Az érintett a Társaságnál kérheti (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint ( c) személyes adatainak ? a kötelező adatkezelés kivételével ? törlését vagy zárolását.
 2. Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad a kezelt, illetve az esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá ? az érintett személyes adatainak továbbítása esetén ? az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 3. A Társaság köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
 4. A tájékoztatását a Társaság csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: ?Hatóság?) fordulás lehetőségéről.
 5. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
 6. A személyes adatot törölni kell, ha (a) kezelése jogellenes; (b) azt az érintett kéri; (c) az hiányos vagy téves ? és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható ?, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 7. Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 8. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Társaság az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 9. Ha a Társaság az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 10. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint (c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
 11. A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt, azaz érintettet írásban tájékoztatja.
 12. Ha a Társaság a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést ? beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is ? megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 13. Ha az érintett a Társaság meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Társaság a fenti határidőt elmulasztja, az érintett ? a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül ? bírósághoz fordulhat.
 14. Az érintett a megadott adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül visszavonhatja, a további adatkezelést megtilthatja a Társaság részére a privathus@privathus.hu e-mail, vagy 7400 Kaposvár Izzó utca 2. postai címre küldött nyilatkozatával, amely esetben a Társaság az érintett által megadott adatokat a hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozat beérkezésétől számított 10 munkanapon belül törli.

9. Az adatkezelési szabályzat hatálya és módosítása

 1. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
 2. A jelen Szabályzat módosítását követően az érintettet megfelelő módon (pl. elektronikus levélben, a weboldalon feltüntetve, vagy egyéb módon) tájékoztatjuk. A szolgáltatás további felhasználásával az érintett a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezés kikérésére nincs szükség.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

 1. Az érintett a jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
 2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 36 (1) 391-1400
  Telefax: 36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  URL: http://naih.hu
 3. Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Társasághoz vagy munkatársához fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül.
  Privát Húsfeldolgozó Kft.
  postacím: 7400 Kaposvár, Izzó utca 2.
  e-mail cím: privathus@privathus.hu
  telefonszám: +36-82-422-122

Cégismertető

Interaktív cégismertető, megtekintéséhez Adobe flash player szükséges!

Cégismertető megtekintése Cégismertető

Termék katalógus

Interaktív termék katalógus, megtekintéséhez Adobe flash player szükséges!

Termékek megtekintése Termék katalógus

Kiszállítási területek

Hol kaphatóak a Privát Húsfeldolgozó Kft. termékei?

Megnézem a térképen Kiszállítási területek
Fel az oldal tetejére